Këshilli

Këshilli Ekonomik Kombëtar organizon takime periodike duke u mbledhur çdo
muaj në ambientet e Kryeministrisë. Takimet drejtohen nga Kryetari i Këshillit
Ekonomik Kombëtar, ose Zëvendëskryetari në mungesë të tij.
Në këto takime marrin pjesë:

 • Kryeministri
 • Ministri përgjegjës
 • Sekretari i Përgjithshëm
 • Ministri përgjegjës për financën;
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë;
 • personalitete të ekonomisë kombëtare dhe botërore;
  tatimpaguesit më të mëdhenj të biznesit privat, vendas ose të huaj,
 • organizata biznesi,
 • Në mbledhjet e këtij këshilli marrin gjithashtu pjesë si të ftuar të përhershëm
  edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, si Fondi Monetar
  Ndërkombëtar, Korporata Financiare Ndërkombëtare, Banka Botërore, Banka
  Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim si dhe Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve e
  Drejtori i Përgjithshëm i Doganave.